آشیانه های شهری برای دوستان بال و پردار ما

پروژه ای برای افزایش مشارکت شهروندان به کمک تقویت زیست پرندگان در مناطق درون شهری:

اهداف پروژه Nest عبارتند از: تقویت کیفیت زندگی پرندگان در مناطق درون شهری، تبدیل محلات به مکان هایی بهتر برای کار و زندگی، و در نهایت پروراندن حس مکان. لانه ها برای محیط های شهری طراحی شده اند و به راحتی به تیر چراغ های موجود و مبلمان خیابان متصل می شوند.لانه ها خانه ای برای پرندگان و عنصری برای تقویت مشارکت شهروندی هستند. آن ها جایگاه طبیعت را در بافت شهری ما برجسته می سازند.

پروژه Nest توسط شهروندان هدایت می شود. این پروژه برای شهروندان طراحی شده است تا پرندگان را به زندگی در محله های شهری خود تشویق کنند. لانه ها به عنوان مداد تراش در خانه ها ، مدارس و ادارات شروع به کار می کنند ، جایی که افراد می توانند با یک هفته کار با مداد در ساخت لانه کمک کنند. این لانه ها زندگی خود را از خانه ها، مدرسه یا ادارات آغاز می كنند. شرکت کنندگان تشویق می شوند که با یک هفته کار با مداد لانه را برای پرندگان آماده کنند. هر بار که مداد خود را تراش می دهید، خانه های بیشتری برای پرندگان در راه آماده می سازید.(میخ چوبی لانه از تراشیدن مداد تولید می شود). یک دفترچه راهنما در اختیار شهروندان قرار می گیرد که پروژه را معرفی می کند و در مورد انتخاب صحیح مکان نصب لانه مشاوره می دهد.

شرکت کنندگان تشویق می شوند که در تعیین مکان های نصب لانه ها کمک کنند. این پروژه تصویر جدیدی در محله ارائه می دهد. داخل برخی لانه ها مجهز به دوربین است که عکس ها از فعالیت درون لانه مستقیما در توییتر منتشر می شود. آشیانه های آینده می تواند به منظور ارتقا اطلاع رسانی به شهروندان مجهز به نمایشگر کیفیت آب و هوا و اطلاعات تغییرات در محیط طبیعی منطقه شود.

 

 

ترجمه از: نگاروفایی