پیاده راه

طراحان شهری این پنج فضا را به بهشت عابران پیاده تبدیل کرده اند.

Pearl Street Triangle Plaza (بروکلین ، نیویورک)اولین میدان عمومی در شهر نیویورک توسط ژانت صادق خان به اجرا درآمد. محل آن در […]

جزئیات

استفاده از کریدورهای آبی برای توسعه مناطق پیاده روی در شهر- مالزی و برونئی

در شهرهای مالزی قرن بیست و یکم  پیاده راه ها اغلب به علت غلبه اهمیت وسایل نقلیه موتوری از نظر فضا، حجم […]

جزئیات