“غرفه شناور”

غرفه شناورJakub Szczesny  از رودخانه فراموش شده به عنوان یک فضای دیدنی و اجتماعی استفاده می کند:

همزمان با جشنواره هنر خیابانی شهر کاتوویتسه در لهستان درسال ۲۰۱۷، Jakub Szczesny   برای جلب توجه عمومی به ویژگی های طبیعی موجود در شهر، “خانه شناور” را در رودخانه راوا، قرار می دهد. این آبراهه، به یک کانال باران و فاضلاب به عرض چهار متر که از میان شهر کاتوویتسه میگذرد، محدود شده است. برای جلب توجه عموم این خانه شناوردر کنار پردیس دانشگاه مستقر شده است و استفاده آن برای عموم آزاد است.

رودخانه هنوز هم به عنوان یک نماد تاریخی و فرهنگی باقی مانده است، اما بخش هایی از آن توسط شبکه دسترسی، میادین عمومی و رشد انبوه گیاهان از چشم دور مانده است. همزمان، بسیاری از منابع رسانه ای و تجاری از رودخانه راوا به عنوان نمونه ای از ویژگی های طبیعی مطلوب برای جلب توجه خانواده ها به منطقه و فضای محلی و عامل افزایش قیمت املاک در اطراف آن استفاده می کنند.

این هنرمند در توصیف خود از این پروژه اظهار داشت: این یک سکوی شناور واقعی با یک نیمکت ساده و مسقف است که ماهیت خود را در پشت یک فرم ظاهراً مینیمالیستی اما معماگونه پنهان می کند. غرفه شهری شناور شامل یک نیمکت پوشیده از سقف و چشم انداز رودخانه از دو طرف است. پس از بازگشایی برای استفاده عموم این سکوی شناور کمی دچار آسیب شد ولی در آوریل 2018 دوباره ساخته شد.

ترجمه از: نگاروفایی

پیام بگذارید